Home     Kontakty


TESTA INVEST s.r.o
©edivská 838
561 51 Letohrad
Česká republika

IČ: 26010755
Zápis u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vloľka 19921, dne 14.05.2004

O spoleènosti Testa Invest s.r.o.

Firma TESTA INVEST vznikla jako developerská spoleènost v roce 2005. Zabývá se in¾enýrskou a investorskou èinností ve stavebnictví. Jsme si vìdomi znaèného zájmu o nové projekty ze strany nejen zahranièních, ale i tuzemských investorù a jsme pøipraveni zajistit pøípravu, realizaci a pøedání hotového díla potencionálním zákazníkùm. Klientovi zaji¹»ujeme maximální servis pøi vývoji a realizaci projektu. Pro klienta je vyhledán a odkoupen vhodný pozemek, navr¾en objekt s patøiènými architektonickými a funkèními parametry, je zaji¹tìn veøejno-správní proces vedoucí k získání stavebního povolení, dále pak vlastní stavební realizace, kolaudace a pøedání objektu.
 
Testa Invest